1. <rp id="c6z8o"></rp>
 2. <rp id="c6z8o"></rp>

  <rp id="c6z8o"></rp>

   <rp id="c6z8o"><optgroup id="c6z8o"></optgroup></rp>
    <rt id="c6z8o"></rt>

    首頁 > 教學教案 > 語文教案 > 初中語文教案 > 九年級下冊語文教案

    人教版九年級語文下冊第21課《曹劌論戰》導學案教學案講學稿反思

    時間:2020-12-10字體大小:A-A+

    《人教版九年級語文下冊第21課《曹劌論戰》導學案教學案講學稿反思》這是一篇九年級下冊語文教案,書中保存了大量古代史料,文字簡練生動,尤其善于描寫戰爭及復雜事件,又善于通過對話和行動表現人物的性格特點,對后代散文的發展有很大影響。

    人教版九年級語文下冊第21課《曹劌論戰》導學案教學案講學稿反思

    人教版九年級語文下冊第21課《曹劌論戰》導學案教學案講學稿
    課題:21 《曹劊論戰》      主備:羅有志     審核:九年級備課組   
    姓名:                                      班級:                  
    學習目標
    1、掌握文言實詞和虛詞的意思和用法,積累文言詞語
    2、掌握重點文言句子的翻譯,能結合注釋翻譯課文。
    3、準確熟練的朗讀并背誦課文,理解文章的內容。
    一、預習導學
    【鏈接材料】——1. 走近作品:
    《左傳》又稱《春秋左氏傳》或《左氏春秋》,是記載春秋時期各諸侯國的政治、經濟、軍事、外交、文化等方面情況的一部編年體史書。《史記》和《漢書》都認為它是孔子的同代人魯國史官左丘明而作。記事起于魯隱公元年(前722年),終于魯哀公十四年(前454年)。書中保存了大量古代史料,文字簡練生動,尤其善于描寫戰爭及復雜事件,又善于通過對話和行動表現人物的性格特點,對后代散文的發展有很大影響。《左傳》分年記事,沒有篇名。
    【鏈接材料】——2. 長勺之戰的背景:
        這一戰事發生在魯莊公十年(前684),是齊桓公即位后向魯國發動的第二次戰爭。
        此前兩年,齊桓公(公子小白)與其庶兄公子糾曾進行過激烈的爭奪君位的斗爭。當時篡君奪位的公孫無知(齊襄公堂弟)已被殺,齊國一時無君,因此避難于魯國的公子糾和避難于莒國的公子小白都爭相趕回齊國。魯莊公支持公子糾主國,親自率軍護送公子糾返齊,并派管仲攔擊、刺殺公子小白。然而魯國的謀劃沒有成功,公子小白已出乎意料地搶先歸齊,取得了君位。齊桓公即位后當即反擊魯軍,兩軍交戰于乾時(齊地),齊勝魯敗。乘兵勝之威,齊桓公脅迫魯國殺掉了公子糾。齊桓公雖在其庶兄的血泊中鞏固了權位。但對魯國卻一直怨恨難平,因此轉年春便再次發兵攻魯,進行軍事報復和武力懲罰。本篇所記即是這次在魯地長勺展開的戰事。
    1、給下面的字注音:
    劌(   )又何間焉(   )鄙(   )  弗敢專也(   )小惠未編(   )   小信未孚(   )
    公與之乘(  )長勺(   )轍(   )軾(  )竭(   ) 盈(   ) 旗靡(   )夫(   )帛(   )
    2、解釋加橫線的詞的意思
    肉食者鄙,  未能遠謀              小惠未徧,民弗從也            弗敢加也,必以信
    小信未孚,神弗福也          公將鼓之       既克,公問其故        吾視其轍亂,望其旗靡
    齊師伐我                         又何間焉       何以戰             衣食所安       弗敢專也,
    必以分人                  犧牲玉帛        小大之獄                    忠之屬也。             可以一戰
    齊師敗績                 公將馳之        遂逐齊師        一鼓作氣         再而衰彼竭盈   
    3、古今異義
    ①又何間焉                    ②肉食者鄙             ③犧牲玉帛            
    ④忠之屬也                    ⑤可以一戰             ⑥一鼓作氣,再而衰
    ⑦伐                          ⑧加                   ⑨安
    4、重點句子翻譯
    ①肉食者謀之,又何間焉?                                         ②肉食者鄙,未能遠謀。                                             
    ③衣食所安,弗敢專也,必以分人。                                                    ④小惠未徧民弗從也                                 
    ⑤犧牲玉帛,弗敢加也,必以信。                                                   ⑥小信未孚,神弗福也                                    
    ⑦小大之獄,雖不能察,必以情。                                                   
    ⑧忠之屬也。可以一戰。戰則請從。                                                     
    ⑨公與之乘,戰與長勺。公將鼓之                                                      ⑩齊師敗績。公將馳之                                 
    ⑾下視其轍,登軾而望之                                                         ⑿既克,公問其故                                    
    ⒀夫戰,勇氣也。                                                        ⒁一鼓作氣,再而衰,三而竭。                                   
    ⒂彼竭我盈,故克之。                                                 ⒃夫大國,難測也,懼有伏焉。                                   
    ⒄吾視其轍亂,望其旗靡,故逐之                                             
    二、探究展示:
    1、課文可分幾部分?用簡練的語言概括每部分的意思。
    第一段,                    。   可分兩層:
    第一層(從 開始 到“乃入見”)                                        。
    第二層(從“問:‘何以戰?’”到段末)                                               
    第二段,                   。全段32字,以寫魯方之戰術決策為主。
    第三段,                               。可分兩層:
    第一層(從 開始 到“故克之”)以“夫戰,勇氣也”為根據,提出要選擇“彼竭我盈”的時機發動反攻的觀點,回答了為什么等待“齊人三鼓”而后“鼓”的問題。
    第二層(從“夫大國”到段末)以“大國難測,懼有伏焉”為根據,提出作戰中必須時刻注意判斷敵方意圖的觀點,說明了他“下視其轍,登軾而望之”之后才認為可以追擊的原因。
    2、文章的線索有幾條?
       有兩條線索:①                 :   將戰——備戰——勝戰——評戰
                   ②                 :   請見——請問——參戰——釋疑
    3、“齊師伐我”的“伐”是什么意思?齊國軍隊為什么要“伐”魯國呢?
    4、曹劌的身分怎樣?
    5、“肉食者謀之,又何間焉?”句中的“肉食者”指什么人?
    6、“何以戰”這三個字喚起下文分析戰爭的條件,突出了曹劌重視戰前的政治準備。魯莊公認為要作哪三個方面的準備呢?為什么第三個準備是“可以一戰”的主要條件?
    三方面:①“                         ”;    ②“                          ”;
    ③“                          ”。
    7、作戰地點選在哪里?                                          
    8、曹劌是怎樣幫助莊公選擇時機的呢?
    9、魯國獲勝后(“既克”),“公問其故”的“故”是什么意思?曹劌是如何回答的?
    10、品評曹劌、魯莊公這兩個人物形象
    請同學們談談對課文情節安排、人物塑造兩方面的認識。并用“從……中可以看出……”的句式說話。
      曹  劌:                                      。
      魯莊公:                                                                        
    11、寫作特色 板書設計一:                  
                           請見——愛國熱情
                曹劌           參戰——卓越才能          遠謀
                           論戰——過人謀略
    施行小惠、祈求神靈——政治無能
                              急于求戰、急于攻擊——軍事無知
                魯莊公        急于備戰見劌,三問三答—實事求是、虛心聽取       鄙
                              公與之乘,戰于長勺——禮賢下士、任人唯賢
                              戰后問劌、勝而不喜——為求真知,不恥下問
    三、練習反饋:
    (一).解釋下列語句中加點詞的意思。
    ①齊師伐我      ②犧牲玉帛       ③小大之獄      ④小惠未徧     ⑤神弗福也    ⑥肉食者謀之,又何間焉
    ⑦肉食者鄙,未能遠謀      ⑧犧牲玉帛,弗敢加也      ⑨吾視其轍亂,望其旗靡      ⑩公將鼓之   
    ⑾遂逐齊師     ⑿彼竭我盈     ⒀小信未孚       ⒁既克,公問其故     ⒂一鼓作氣,再而衰,三而竭
    (二). 用現代漢語翻譯下面的語句。              
    ①肉食者鄙:                                         ②忠之屬也,可以一戰:            
    ③一鼓作氣,再而衰,三而竭。                          ④小大之獄,雖不能察,必以情
    ⑤肉食者謀之,又何間焉?                       ⑥域民不以封疆之界,固國不以山溪之險。
    ⑦衣食所安,弗敢專也,必以分人。               ⑧小信未孚,神弗福也。
    ⑨公曰:“犧牲玉帛,弗敢加也,必以信。”
    (三)、選擇題
    1、下列句中加點的詞解釋錯誤的一項是(  )
    A、又何間(參與)焉 B、肉食者鄙(地位低)   C、戰則請從(跟隨) D、便要(通“邀”,邀請)還家
    2、下列句中加點的詞相當于“的”的一項是(  )
    A、肉食者謀之   B、長跪而謝之曰    C、輟耕之壟上   D、小大之獄
    3.下列加點詞的意義、用法相同的一組是    (    )
    A.忠之屬也  屬予作文以記之    B.公問其故      并驅如故
    C.何以戰   域民不以封疆之界         D. 必以信      愿陛下親之信之
    4.對下列句子的停頓劃分正確的一項是   (   )
    A. 一鼓作∕氣,再∕而衰,三而∕竭。   B. 一鼓∕作氣,再∕而衰,三∕而竭。
    C. 一∕鼓作氣,再∕而衰,三∕而竭。   D. 一鼓∕作氣,再而∕衰,三而∕竭。
    5、對下面文句中加點字的解釋有錯的一項是   (    )
    A、委而去之  (到… … 地方去)     B、寡助之至,親戚畔之(背叛)
    C、威天下不以兵革之利(兵器)       D、以天下之所順(用、靠)
    6.下列詞語中加點字意思相同的一項是   (      )
    A.肉食者謀之   肉食者鄙,未能遠謀       B.又何間焉    數月之后,時時而間進
    C.弗敢加也     萬鐘于我何加焉        D.忠之屬也      屬予作文以記之
    7、下列加點的詞意思完全相同一項是(      )
    A、又何間焉     數月之后,時時而間進       B、忠之屬也  屬予作文以記之   
    C、何以戰    域民不以封疆之界        D、遂逐齊師   當余之從師也
    8、下列四個選項中,加點詞的意義和用法相同的一項是   (      )
    A.何以戰     不以物喜,不以己悲。
    B.戰于長勺   客之美我者,欲有求于我也。
    C.登軾而望之  然后知生于憂患,而死于安樂也。
    D.小大之獄   四時之景不同,而樂也無窮也。
    9.下列四個選項中,加點詞的意義和用法相同的一項是(     )
    A.何以戰        不以物喜,不以己悲。                    B.戰于長勺        客之美我者,欲有求于我也。
    C.登軾而望之        然后知生于憂患,而死于安樂也。   D.小大之獄        四時之景不同,而樂也無窮也。
    10、下列加點詞詞義相同的一組是    (   )
    A、何以戰   河曲智叟亡以應   B、公問其故  故雖有名馬C、肉食者謀之  陛下亦宜自謀   D、又何間焉  此為何若人
    11.選出下列句中的“以”字與“可以一戰”中的“以”意思用法相同的一項    (   )
    A.以其境過清     B.以塞忠諫之路也         C.域民不以封疆之界   D.得魚腹中書,固以怪之矣
    (四)、簡答題
    1. 文中的哪些地方表現了曹劌的“遠謀”?
    2、曹劌認為作戰取勝的先決條件是什么?(請用自己的語言概括)                                          
    3.一直以來,長勺之戰中的魯莊公被人認為是“肉食者鄙”的形象。其實他并不“鄙”。他不“鄙”在哪里?請簡要地說說你的感悟。
    4.文中刻畫人物采用的方法是什么?文中運用的主要寫作方法又是什么?                     
    5.曹劌的主要戰略思想是什么?
    (1)戰前:                                                                              
    (2)戰中:                                                                              
    6.曹劌給你留下的最深刻的印象是什么?請結合全文說明理由。
    7.曹劌認為魯國“可以一戰”的條件是什么?                                                   
    8、文中畫線句“三里之城,七里之郭,…… 是地利不如人和也”論證的觀點是:                            。文中最能表達“人和”意思的一句話是:                                      。
    9、文意理解:
    (1)、曹劌認為戰爭取得勝利的先決條件是什么?                                 
    (2)、選文寫鄉人對戰爭的冷漠態度和魯莊公的見識淺陋是為了反襯曹劌的          和           。
    (3)、齊魯“長勺之戰”中,魯國獲勝的原因有哪些呢?聯系生活實際,談談給你感受最深的一點。
    10.曹劌“下視其轍,登軾而望之”的目的是什么?(用自己的話回答)第③段中,魯莊公的“鄙”表現在哪里?(用原文回答)
    11.本文略寫了哪一部分的內容?結合你的寫作經驗,談談作者這樣安排的用意。
    12. 下面兩題難度各異,分值不同,請任選一題作答。
    ①齊魯長勺之戰是中國歷史上以弱勝強的著名戰例之一,結合課外積累,你能舉出另兩個以弱勝強、以少勝多的戰例嗎?                                                                                    
    ②魯國獲勝的原因有哪些?其中你感受最深的一點是什么?結合實際簡要談談。
    13.用原文語句回答。
    ①文中表現曹劌積極“參與”精神的詞語是:     
    ②文中“忠之屬也”具體指的是:         
    14.請分析“肉食者鄙,未能遠謀。”一句在全文中的作用。
    15.文章結尾一段表現了曹劌哪些方面的才能?
    16.文中魯莊公認為可以對齊國作戰的三條理由是什么?(用原文回答)
    17.閱讀全文,請從政治和軍事兩方面闡述魯國獲勝的原因。(用自己的話作答)
    18.曹劌為什么贊同魯莊公戰前準備的第三個條件,請簡要分析。(2分)
    19.魯莊公有很多可貴的地方,請結合文章分析。(2分)
    20、曹劌與“其鄉人”的對話是否多余?請說說你的見解。
    21、試從齊、魯雙方分析長勺之戰“齊師敗績”的原因。
    21.文中曹劌談到了決定戰爭勝負的最主要的條件,孟子《得道多助,失道寡助》一文也對此作了論述。這分別是:文中:                                     《得道多助,失道寡助》:
    22.曹劌認為作戰的先決條件是什么?
    23.第二段描寫曹劌的言行,目的在于表現他的什么特點?全品中考網
    24.魯國獲勝后,“公問其故”,曹劌在解釋原因的時候分哪幾層意思?
    【反思】
    本節課運用了合作研討的教學法設計教學,強調學生在合作中發現和探究,使學習過程真正成為學生發現問題、提出問題、分析問題和解決問題的過程,充分發揮了學生的主體作用,積極為學生創設了一個和諧、自由、活潑的學習情境,學生在自主的空間里,自由奔放地想象、思維和學習,取得了較好的效果。在教學過程中注重引導學生在課堂活動過程中感悟知識。培養學生主動探究,勇于實踐,善于發現的精神,以及合作交流精神和創新意識。將創新教材、創新教法與創新的課堂環境有機地結合起來。將學生的創新精神、實踐能力的培養真正落到實處。 

    人教版九年級語文下冊第21課《曹劌論戰》導學案教學案講學稿反思這篇教案共42642字,適合用于九年級下冊語文教案教學學習。

    相關文章

    《人教版九年級語文下冊第19課《魚我所欲也》導學案及答案教案教學反思》:孟子以自己的行為實踐著自己的人生主張,孱弱的身軀擔負著民族的大義。面對散發著孟子生命氣息的文字,我們的心中唯有崇敬。舍生取義,這是怎樣的崇高與豁達,這是怎樣的氣魄與壯志;這是男兒舍身報國的壯志雄心,這是中華兒女報效母親的赤膽忠心。

    《蘇教版九年級下冊文言文《愚公移山》優秀教學設計及反思》:這篇課文通過故事來闡明道理,這種文體我們叫它寓言,寓言常常借遠喻近,借小喻大,借古喻今,使深奧的道理從簡單的故事中體現出來。

    乐彩网 www.uberdrivingparttime.com:西藏| www.lnwnk.com:天台县| www.befms.com:山东省| www.zhgtymodel.com:共和县| www.crosseandco.com:凤庆县| www.xashanjia.com:河间市| www.bostonsalist.com:宁河县| www.wisconsingaynews.com:山东省| www.hsmyy.com:双城市| www.enselo.com:白水县| www.zearchsd.com:莒南县| www.shopthapcam.com:珲春市| www.1000bugu.com:辽中县| www.ycmyxs.com:饶平县| www.politicallyscrewed.com:钟祥市| www.pruebastf.com:肃南| www.thedivineasana.com:五寨县| www.tianhaoyule.com:济源市| www.googlegol.com:温宿县| www.ramblingabare.com:互助| www.shufanqie.com:垦利县| www.leetbar.com:东明县| www.bishuikuai.com:宁陵县| www.allfanpage.com:永川市| www.colangelosbakery.com:麻阳| www.tudoparacelular.com:探索| www.m8667.com:汉阴县| www.yongtaikym.com:资阳市| www.sableridgevillage.com:德庆县| www.inretrospectweb.com:九江市| www.shkef.com:通江县| www.tjbgl.com:克山县| www.ssyqyx.com:浦北县| www.giteaux5lucarnes.com:虎林市| www.jnddq.com:扬州市| www.btbjewelry.com:丹江口市| www.szjlufe.org:榆中县| www.newclassicsingers.org:合肥市| www.bcsdi.com:通州市| www.bajukerenku.com:乳山市| www.cw933.com:辉县市| www.newhavenph.com:化州市| www.zshuamao.com:江孜县| www.zhongxulawyer.com:志丹县| www.xggtw.cn:凤翔县| www.4455ep.com:兴海县| www.aaagascalculator.com:漠河县| www.elite-a.com:弥渡县| www.mfjcg.com:慈溪市| www.xinhuigroup.com.cn:农安县| www.tbgnr.com:玉溪市| www.lixiaoqiu.com:宝应县| www.hlmqw.cn:道孚县| www.janvanlysebettens.com:龙海市| www.usedpresses.org:西盟| www.15221109153ks.com:昌邑市| www.lishanan.com:衡水市| www.shareuams.com:吉首市| www.drugs-rx.com:庆城县| www.bahqb.cn:扎兰屯市| www.zuiyuan-sh.com:浦江县| www.jstlhg.com:克什克腾旗| www.ladylvhandbagsale.com:双牌县| www.awleisure.com:拉萨市| www.flksk.cn:古丈县| www.3654388.com:皋兰县| www.adams-sailing.com:定州市| www.mjdxxss.com:乌鲁木齐县| www.hg62345.com:靖江市| www.treasuredspotbookreviews.com:沈丘县| www.blue7088.com:溧水县| www.668246.com:迁西县| www.starolympus.com:吉木萨尔县| www.5niu5.com:邵武市| www.g9773.com:达州市| www.altahrirtv.com:尤溪县| www.voipepoch.com:吉隆县| www.utahsbusinessdirectory.com:兴仁县| www.warcraftink.com:彰武县| www.rareearthsoil.com:察隅县| www.vailplex.com:南投市| www.activeppcturkiye.com:宿迁市| www.xggtw.cn:康保县| www.danielelise.com:同江市|